Steffan Vets's home page
Lampeter Surgery 01570 422322
Tregaron Surgery (CLOSED) 01570 422322

Elin Hughes

Administrator

Elin Hughes - Administrator
Elin Hughes Administrator

Mae Elin yn siaradwr Cymraeg, wedi bod yn aelod o’r tîm Gweinyddol / Derbyn ers 2019.  Yn wreiddiol o Bontrhydfendigaid mae Elin bellach yn byw yn Llanbedr Pont Steffan ar fferm brysur gyda’i gŵr a’i 3 bachgen ifanc, gan rannu ei hamser rhwng helpu ei gŵr Berwyn ar eu fferm deuluol, gweithio yn y milfeddygfa, bywyd teuluol a threulio amser gyda ffrindiau. 

Mae Elin yn mwynhau dangos defaid a gwartheg mewn sioeau lleol gyda’i theulu yn ystod y flwyddyn ac yn ei hamser hamdden mae wrth ei bodd yn garddio a phobi danteithion blasus i deulu a ffrindiau.  Mae Elin yn aelod gweithgar o bwyllgorau y Sioe Frenhinol a hefyd yn gwirfoddoli gyda Sefydliad DPJ yn ardal Llanbedr Pont Steffan.

 

Elin is a native Welsh speaker, has been a member of the Admin / Reception team since 2019.  Originally from Pontrhydfendigaid Elin now lives in Lampeter on a busy farm with her husband and 3 young boys, dividing her time between helping her husband Berwyn on their family farm, working at the vets, family life and spending time with friends. 

Elin enjoys showing sheep and cattle at local shows with her family during the year and in her spare time loves gardening and baking tasty treats for family and friends.  Elin is an active member of the Royal Welsh committees and also volunteers as a DPJ Foundation Champion in the Lampeter area.